VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

Firma-Poskytovatel:
OFICO-CALL s.r.o., IČO 06368077
se sídlem Sokolská 104/2, Ostrava-Moravská Ostrava
email. adresa: oficocall@ofico-call.eu
tel.: 731 504 420
bankovní spojení: 280820002/0300

1.      ÚVOD

Poskytovatel tímto vydává tyto všeobecné obchodní podmínky (dále také i jen VOP), které upravují vzájemná práva a povinnosti, jakož i vztahy mezi Poskytovatelem a Klienty, které mezi nimi vznikají v souvislosti s poskytování Služeb Klientům. Definice pojmů níže.

VOP jsou nedílnou součástí smlouvy uzavřené mezi Poskytovatelem a Klientem, přičemž případná odchylná ustanovení ve smlouvě mají před VOP přednost. Smluvní vztahy mezi Poskytovatelem a Klientem se řídí smlouvou, podmínkami uvedenými u jednotlivých balíčků služeb, ceníkem, VOP, podmínkami zpracování osobních údajů, právními předpisy.

Klient se seznámil s rozsahem souhlasů se zpracováním osobních údajů a dalších podmínek plynoucích z postavení poskytovatele jako správce či zpracovatele osobních údajů. Viz. Odkaz na soubor s ustanoveními o Ochraně osobních údajů, jež zpracovaný na stránkách www.oficco.cz v zápatí.

 

2. POJMY

a/ Elektronické systémy: internetové stránky anebo jiné počítačové programy/webové/mobilní aplikace, poskytované ze strany poskytovatele prostřednictvím sítě internet.

b/ Služba: souhrn služeb nebo částí služeb, jež jsou uvedené na adrese: www.oficco.cz, který je tvořen zejména prostředky, nástroji, informacemi, aplikacemi pro tvoření web prezentace a pro tvorbu, zasílání, evidenci, správu mailové mktg kampaně-smartemailing, výukových modulů, emailového mktg nástroje, interních a externích kalkulaček, mktg podpory apod. Součástí je obsah Poskytovatele jako součást poskytované služby-forma služby a obsah služby vč. případné zprostředkovatelské služby dle dohody mezi Poskytovatelem a Klientem a obsah Klienta (např. informace, materiály, díla Klienta případně 3 osob atd…), za který Poskytovatel nenese žádnou odpovědnost. Poskytování některých Služeb je zpoplatněno dle aktuálního ceníku, jež vyvěšen www.oficco.cz/.

c/ Nabídka/Balíček: prezentace nabídky (souhrn nabízených služeb), která je zobrazena v rámci Elektronických systémů za dalších podmínek sjednaných Smlouvou.

d/ Klient: osoba, která nahlíží na webové stránky Poskytovatele nebo která zvažuje uzavření či uzavře s Poskytovatelem Smlouvu.

e/ Odpovědní systémy: elektronické systémy Klienta zajišťující odpovědi na nabídky/balíčky.

f/ Podmínky zpracování osobních údajů: jsou podmínky, které upravují práva a povinnosti Stran při zpracování osobních údajů v souvislosti se Smlouvou. Viz odkaz www.oficco.cz.

g/ Produktové podmínky: obchodní podmínky Služeb uvedených v jednotlivých balíčcích služeb, které upravují další práva a povinnosti Stran při poskytování příslušných Služeb.

h/ Služba: jakákoliv služba Poskytovatele nabízená a poskytovaná v rámci Elektronických systémů či služba přímo poskytovaná Poskytovatelem nebo jimi pověřenými osobami, zejména pak některá ze služeb uvedených v jednotlivých balíčcích služeb, nabídkách, a dále v těchto VOP.

i/ Smlouva: Smlouva o poskytování služeb mezi Poskytovatelem a Klientem, uzavřená jakoukoliv formou (včetně listinné či elektronické)

j/ uzavření smlouvy: – v případě bezplatné služby-potvrzením o provedení registrace na www.oficco.cz (odkliknutím příslušného potvrzujícího políčka)

– v případě zpoplatněné služby-potvrzením o provedení registrace na www.oficco.cz/register (Klient odklikne políčko balíček, provede registraci a bude přesměrován na platební bránu), a současně 1. provedenou řádnou a včasnou úhradou prvního poplatku

– písemně a současně provedenou řádnou a včasnou úhradou prvního poplatku

 

Klient uzavřením smlouvy potvrzuje, že zná funkce služby, seznámil se předem s obsahem služby, obsah poskytované služby je obsažen přesným popisem služby u každého balíčku, Klient není oprávněn žádat o vrácení již zaplacené částky či její části.

k/ registrace: je objednávkou služby vyplněním formuláře na www.oficco.cz/register a jeho odeslání současně s potvrzením o seznámení se s VOP, se kterými odesláním a zaškrtnutím políčka „souhlas s VOP“ plně souhlasí, a dále registrací vyjadřuje souhlas se všemi podmínkami týkající se objednané služby, s obsahem, cenou a všemi podmínkami dle nabídky poskytovatele.

l/ uživatelský účet klienta: účet, pod kterým se Klient registroval. Klient je povinen užívat účet a služby jen svým jménem, je oprávněn mít pouze 1 účet a není oprávněn poskytnou svůj přístup ke službě jakékoli jiné osobě. Přístup k účtu Klienta v rámci Elektronických systémů je chráněn přihlašovacími údaji.

m/ autorizace: prokázání totožnosti Klienta. Poskytovatel je oprávněn žádat Klienta o prokázání totožnosti přihlašovacími údaji do uživatelského účtu nebo jinými údaji k jeho identifikaci pro tento účel stanovené. Poskytovatel je oprávněn zjistit u poskytovatele/providera … IP adresu Klienta, ze které se Klient přihlásil včetně města.

m/ doména: doména, jejíž jméno si Klient vybral v rámci poskytované služby a jejíž zajištění může Poskytovatel v rámci balíčku pro Klienta zprostředkovat

n/ licence a předmět licence: licence nevýhradní a je poskytována poskytovatelem ke službě poskytované poskytovatelem Klientovi

 

3. SMLOUVA

Poskytovatel přijímá registrace-objednávky od svých Klientů, na základě kterých poskytuje své Služby. Řádně vyplněná objednávka-registrace je považována za návrh Smlouvy a stává se závaznou okamžikem doručení Poskytovateli.

Objednávky Klienta na Služby přijímá Poskytovatel prostřednictvím vyplnění a odeslání elektronického registračního formuláře, který je přístupný v Elektronických systémech Poskytovatele a vyplní a odešle jej Klient. Poté je Klient vyzván k první úhradě poplatků a cen za službu.

Poskytovatel po obdržení registrace-objednávky tuto neprodleně Klientovi potvrdí elektronicky na adresu elektronické pošty uvedené v objednávce (přijetí registrace) s tím, že k uzavření smlouvy dojde postupem dle bodu 2. j/ těchto VOP. Poskytovatel zahájí poskytování Služeb do 1 hodiny od uzavření smlouvy, není-li dohodnuto jinak.

Internetové stránky www.oficco.cz obsahují seznam služeb a balíčky služeb nabízené Poskytovatelem včetně uvedení cen jednotlivých balíčků služeb. Nabídka a ceny jsou v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní a jsou uvedeny vč. Sazby DPH.

Klient uzavřením Smlouvy mimo jiné souhlasí:

-s termíny a dalšími podmínkami poskytování Služeb dle Smlouvy (grafické formáty, formy předávání podkladů atd.)

-s omezeními vyplývajícími z technických možností prostředí sítě internet a Elektronických systémů Poskytovatele

-s obsahem Smlouvy, zejména VOP, Ceníkem a podmínkami příslušné Služby, příslušného balíčku, rovněž s podmínkami ochrany osobních údajů.

Klient je povinen zajistit technické prostředí a technické parametry, které budou umožňovat používání Služby klientem. Klient užívá služby v souladu s návodem a pokyny poskytovatele a je povinen provést veškerá opatření k zamezení zneužití služby, případně osobních dat. Klient odpovídá za následky zneužití.

Klient není oprávněn: zpracovávat automatizovaně data v Elektronických systémech ani jiným obdobným způsobem vytěžovat či zužitkovávat databáze nad rámec rozsahu nezbytného pro naplnění účelu Smlouvy, pokoušet se přistupovat do částí Elektronických systémů Poskytovatele, k nimž mu nebyl výslovně udělen ze strany Poskytovatele přístup, jinak užívat Elektronické systémy v rozporu s účelem Smlouvy.

Klient je povinen: oznámit Poskytovateli veškeré bezpečnostní nedostatky Elektronických systémů, které se při jejich užívání dozvěděl, a dále je povinen zamezit jakémukoliv sdílení přihlašovacích údajů mezi pracovníky Klienta nebo třetím osobám, chránit přihlašovací údaje, a zabránit zneužití přihlašovacích údajů.

Klient souhlasí se zasíláním obchodních sdělení poskytovatelem včetně užívání souborů cookies. Klient bere na vědomí a souhlasí s tím, že poskytovatel využívá mimo jiné i služby smartemailing a podobné. Poskytovatel může odmítnout/omezit dle svého uvážení poskytnou službu klientovi v případě, že činnost Klienta směřuje k poškozování práv poskytovatele nebo 3osob, přetěžování prostředků Klientem nebo v případě, že Klient užívá nevhodné prostředky, ohrožuje soukromí či bezpečnost.

Smlouva se uzavírá na dobu určitou, není-li mezi Poskytovatelem a Klientem výslovně dohodnuto jinak.

 

 

4. ZAHÁJENÍ SLUŽBY, PROVOZ, PORUCHY A ODSTÁVKY

Pokud nebude dohodnuto jinak, garantuje Poskytovatel poskytování Služby do 1 hodiny od uzavření smlouvy s tím, že zajistí nepřetržitý provoz služby s výjimkou nezbytné doby potřebné pro údržbu systému či odstranění poruch. Poskytovatel neodpovídá za nefunkčnost služby způsobenou třetí osobou, za způsobenou poruchou/problémem na straně subdodavatele, poskytovatele serveru či vyšší mocí nebo nefunkčního připojení klienta.

O plánované/neplánované odstávce či nefunkčnosti je Poskytovatel povinen v rámci možností informovat s dostatečným předstihem v aplikaci offico, která je předmětem každé služby.

Klient nemá nárok na úhradu újmy či škody vzniklé v souvislosti s nedostupností služby.

Poskytovatel neodpovídá za poškození dat či jejich ztrátu v důsledku hardwarové poruchy serveru.

Závady a reklamace je Klient povinen řešit s Poskytovatelem písemně nebo mailem na mail: oficocall@ofico-call.eu, a to do 24 hodin od vzniku nefunkčnosti služby. POZOR: Poskytovatel neručí za skutečné doručení emailové zprávy z/do svých serverů či sítí, nenese odpovědnost za případné újmy či škody způsobené nedoručenou/ztracenou emailovou korespondencí.

Klient má nárok na kompenzaci z důvodu poruchy služby zapříčiněnou na straně Poskytovatele v případě, že má uhrazeny ve vztahu k Poskytovateli veškeré poplatky řádně a včas s tím, že Klient nemá nárok na kompenzaci je-li služba nefunkční v důsledku jednání Klienta, nebo Klient neprovede reklamaci nefunkčnosti služby do 24 hodin od vzniku nefunkčnosti služby s tím, že Poskytovatel poskytne Klientovi kompenzaci náhradním poskytnutím jiných Služeb v odpovídající hodnotě, nebo poskytne jiné náhradní plnění Klientovi dle dohody Stran.

Při nesprávném užívání služby je Poskytovatel oprávněn účtovat dle platného ceníku úhrady za zásah technika apod.

 

 

5. PLATBY, FAKTURACE

Poskytovatel zpřístupňuje Služby zpravidla za úplatu, některé části těchto Služeb mohou být poskytovány bezúplatně.

Za poskytnuté Služby hradí klient Poskytovateli poplatek dle aktuálního ceníku, jež je k dispozici na www.oficco.cz/, případně další ceny či poplatky, které jsou stanoveny pro každou jednotlivou službu, přičemž vše hradí na účet Poskytovatele prostřednictvím služby Go Pay.

Změny ceníku Poskytovatel oznámí Klientovi, jež uzavřel zpoplatněnou službu vždy předem na jím poskytnutou emailovou adresu, a dále vyvěsí oznámení i s novým ceníkem na www.oficco.cz s tím, že Klient musí změny cen odsouhlasit. Neodsouhlasením uzavřená smlouva zaniká. Účetním podkladem je faktura, Klient souhlasí s vystavením daňového dokladu (faktury) v elektronické podobě a s jejím umístěním v prostředí aplikace, ze které si Klient může samostatně vystavené faktury bezplatně kdykoliv stáhnout.

Klient nemá nárok na vrácení uhrazené ceny nebo slevu z ceny v případě nevyužití objednaných Služeb nebo z důvodů nikoliv výlučně na straně Poskytovatele.

 

 

6. ZÁNIK SMLOUVY

Smlouva uzavřená mezi Poskytovatelem a Klientem zaniká:

-uplynutím doby, na kterou sjednána,

-výpovědí- uplynutím výpovědní dvou měsíční lhůty, jež započne běžet následující měsíc po doručení výpovědi druhé smluvní straně,

-oboustrannou dohodou,

-okamžitým odstoupením v případě podstatného porušení smlouvy, a to okamžikem doručení okamžitého odstoupení druhé smluvní straně

-doručením nesouhlasu se změnou podmínek nebo účinností změny podmínek viz bod 11 těchto VOP

Při zániku smlouvy dojde ke zrušení Služby-data mohou být smazána, v případě, že Klient bude data potřebovat a v případě, že to pro Poskytovatele bude proveditelné, mohou být tato Klientovi znovuobnovena oproti úhradě dle dohody smluvních stran.

 

 

7. ODPOVĚDNOST KLIENTŮ ZA OBSAH PREZENTOVANÝCH INFORMACÍ a za škodu

Klienti se zavazují prezentovat jen takové informace, které nezpůsobí újmu třetím osobám ani Poskytovateli, neklamavé, dostatečně určité a jasné informace, přičemž za obsah prezentovaných informací je odpovědný Klient. Klient souhlasí s tím, aby Poskytovatel uchovával informace o zápisu dat do Elektronických systémů vedoucí jednoznačně k identifikaci konkrétního Klienta.

Klient též odpovídá poskytovateli za správnost a úplnost informací, jež uvede do registrace, objednávek, formulářů apod., přičemž je povinen ihned oznámit poskytovateli veškeré změny v údajích- Poskytovatel neodpovídá za škodu v důsledku nesprávně či neúplně uvedených údajů klientem.

Klient plně odpovídá Poskytovateli, jiným klientům či třetím osobám za veškeré škody či újmy, které způsobil jednáním v rozporu se smlouvou, těmito VOP, podmínkami služby, právním řádem ČR atd.. V případě takovéhoto jednání Klienta je Poskytovatel oprávněn pozastavit poskytování služby s tím, že jedná-li se o opakované porušování či zvlášť hrubé porušení, vyhrazuje si poskytovatel právo službu okamžitě zrušit, čímž Klient tímto ztratí přístup i ke svým datům, databázím, souborům, tato lze v případě pozastavení obdržet pouze okamžitou nápravou vadného jednání Klienta, v případě zrušení služby pokud nedojde ke smazání veškerého obsahu služby včetně všech dat Klienta, je lze získat oproti úhradě dle dohody smluvních stran .

 

 

8. ZACHOVÁNÍ MLČENLIVOSTI

Strany se zavazují zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích. Za důvěrné informace se považují veškeré informace a údaje, které se Strany dozví v přímé i nepřímé souvislosti s jednáním o vzájemné spolupráci. Za důvěrné informace se považují rovněž veškeré informace o zájemcích, klientech, know-how a dalších záležitostech obou Stran, které nejsou veřejně dostupné a známé a jsou předmětem obchodního tajemství. Strany se dohodly, že nesdělí důvěrné informace třetí osobě a přijmou taková opatření, která znemožní jejich přístupnost třetím osobám. Povinnost mlčenlivosti trvá bez ohledu na dobu trvání Smlouvy.

Pokud třetí osoba musí být informována o důvěrných informacích týkajících se Klienta, zavazuje se Poskytovatel, že tato třetí osoba bude vázána mlčenlivostí ve stejném rozsahu jako poskytovatel.

Poskytovatel není oprávněn nahlížet do dat a souborů klienta a do obsahu vytvořeného klientem, není-li v VOP dále stanoveno jinak. Poskytovatel je oprávněn prověřit data a soubory klienta v případě podezření na rozpor s VOP či smlouvou.

Poskytovatel může sdělovat potřebné údaje 3 osobám pro potřeby licencí na provoz Služby případně vyjde-li tato potřeba najevo, klient souhlasí se zpracováním svých osobních údajů pro tyto potřeby i ze strany 3 osob.

Klient souhlasí se zasíláním obchodních sdělení poskytovatelem včetně užívání souborů cookies. Klienti berou na vědomí a souhlasí s tím, že poskytovatel využívá službu smart emailing a další.

Poskytovatel může odmítnout/omezit dle svého uvážení poskytnou službu klientovi v případě, že činnost Klienta směřuje k poškozování práv Poskytovatele nebo 3osob, přetěžování prostředků nebo užívání nevhodných prostředků, ohrožování soukromí či bezpečnosti.

Smlouva se uzavírá na dobu určitou, není-li mezi Poskytovatelem a Klientem výslovně dohodnuto jinak.

 

 

9. AUTORSKÁ PRÁVA A OCHRANNÉ ZNÁMKY

Klient je povinen obstarat licence na užití veškerých děl prezentovaných při zveřejnění informací, sloganů, zvukově-obrazových záznamů či reklam, které budou v souvislosti s poskytováním Služeb ze strany Poskytovatele použita, a je povinen rovněž uhradit odměnu za poskytnutí těchto licencí a veškeré další náklady s tímto spjaté.

Poskytovatel neodpovídá za porušení autorských práv, práv k ochranným známkám či jiných práv chráněných právními předpisy Klientem či v důsledku zveřejnění či použití podkladů předaných Klientem nebo v důsledku užívání služby. V případě, že Poskytovateli vznikne v souvislosti s porušením tohoto ustanovení Klientem jakákoli škoda či újma, je Klient povinen nahradit ji Poskytovateli bez zbytečného odkladu poté, co k tomu bude ze strany Poskytovatele vyzván.

Licence-Poskytovatel uděluje Klientovi licenci k předmětu licence tj k poskytované Službě, a to nevýhradní a nepřevoditelnou, přičemž Klient nesmí kopírovat, měnit, rozmnožovat, upravovat atd předmět licence-Službu či její část ani z něj/ní vytvářet jiné díla. Klient není oprávněn užívat předmět licence způsobem, kterým by snižoval jeho hodnotu, nebo poškodil Poskytovatele či přetížil nebo rušil funkce serverů.

 

 

10. ROZHODNÉ PRÁVO, DOHODA O SOUDNÍ PŘÍSLUŠNOSTI

Strany sjednávají, že jejich právní vztah se řídí právem České republiky.

Strany činí tímto dohodu, že pro spory mezi nimi vzniklé je dána výlučná příslušnost soudů České republiky a místně příslušný je obecný soud Poskytovatele (Okresní soud v Ostravě), příp. krajský soud, v jehož obvodu se nachází obecný soud Poskytovatele.

 

 

11. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Poskytovatel neodpovídá za újmu či škodu vzniklou v důsledku vyšší moci či poruch mimo technické zařízení Poskytovatele. „Vyšší mocí“ se rozumí dočasná nebo trvalá mimořádná, nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na vůli Poskytovatele. Jestliže vznikne stav vyšší moci na straně Poskytovatele, je tento povinen bez zbytečného odkladu uvědomit Klienta o této situaci a její příčině. Nebude-li dohodnuto jinak, bude Poskytovatel pokračovat v realizaci svých povinností vyplývajících ze smluvního vztahu v rozsahu svých nejlepších možností a schopností i za použití dostupných alternativních prostředků tak, aby dosáhla smluveným povinnostem.

Odpovědnost Poskytovatele za újmu či škodu způsobenou technickým a softwarovým zařízením Poskytovatele v souvislosti s uzavřenou Smlouvou je omezena na částku uhrazenou Klientem za Služby na základě uzavřené Smlouvy. Poskytovatel není povinen nahradit Klientovi újmu, kterou nemohl předpokládat v době uzavření Smlouvy.

Poskytovatel je oprávněna znění těchto VOP, Ceníku, Balíčků, Produktových podmínek, Podmínek ochrany osobních údajů, jakož i dalších smluvních podmínek, které jsou součástí Smlouvy, v přiměřeném rozsahu jednostranně měnit či doplňovat, pokud vyplyne rozumná potřeba jejich změn. V takovém případě je Poskytovatel povinen upozornit Klienta na datum účinnosti nového znění podmínek, které jsou dotčeny změnou a v dostatečném časovém předstihu přede dnem jejich účinnosti, nejméně však 14 pracovních dnů a tyto nové podmínky, které jsou dotčeny změnou, Klientovi vhodným způsobem oznámit (zejména prostřednictvím emailu nebo Elektronických systémů Poskytovatele, které Klient užívá). Přiměřeným rozsahem se rozumí změna kteréhokoliv z ustanovení těchto VOP či Produktových podmínek, jakož i dalších dokumentů, na které tyto VOP odkazují.

Nesouhlasí-li Klient s podmínkami oznámenými ze strany Poskytovatele postupem dle článku VOP, je oprávněn ukončit Smlouvu doručením nesouhlasu nejpozději do patnácti (15) dnů ode dne oznámení Poskytovatele. Smlouva bude v takovém případě ukončena ke dni nabytí účinnosti nových podmínek dotčených změnou, nebo ke dni doručení nesouhlasu Klienta, podle toho, co nastane později.

 

 

Tyto VOP jsou platné a účinné od 1.1.2019.
V Ostravě dne 1.12.2018
Poskytovatel:
OFICO-CALL s.r.o., IČO 06368077
se sídlem Sokolská 104/2, Ostrava-Moravská Ostrava

Přihlásit se k odběru článků

Přihlásit se k odběru článků

Připoj se k našemu odběru článků a měj vždy o krok na před před ostatními poradci. Využívej nejnovějších trendů dříve, než ostatní.

Přihlášení proběhlo v pořádku.